Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni, Mienia 94, 05-319 Cegłów.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD): Kontakt: inspektor@pcpr-minskmaz.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu wykonywania zadań Administratora wynikających z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
  • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszenia prawa mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  • warunkiem realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej Św. Józefa w Mieni i wynika z przepisów prawa,
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Domu Pomocy Społecznej w. Józefa w Mieni.
  • Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Administratora.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.